Introductie en Juridisch


Is dit legaal? Ja!

Op deze pagina, proberen we u kort en bondig op de hoogte te brengen met een introductie en juridisch verloop (en de gevolgen van deze uitspraken) bij het Europese Hof de afgelopen jaren.

In een principearrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU), het hoogste gerechtelijke orgaan in de Europese Unie, beslist dat de wederverkoop van gebruikte softwarelicenties wettig is en dat een softwareverkoper zoals Microsoft een doorverkoop/overdracht niet kan verbieden.
“Een auteur van software kan geen bezwaar maken tegen de doorverkoop van zijn ‘gebruikte’ licenties die het gebruik van zijn programma’s die op het internet zijn gedownload mogelijk maken.” (Uit het persbericht nr. 94/12 door het HvJ-EU met betrekking tot C-128/11)

Het arrest van het HvJ-EU (Zaak C-128/11 – 3 juli 2012) bevestigde het principe van verval dat voor het eerst in artikel 4.2 van de EG-richtlijn “betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s” werd beschreven.
…”De eerste verkoop leidt tot verval van het exclusieve recht van distributie van een kopie van een computerprogramma dat door een dergelijke licentie wordt gedekt” (Uit persbericht nr. 94/12 van het HvJ-EU met betrekking tot C-128/11).

Dit principe van verval vermeldt dat het recht van distributie van de rechthebbende vervalt bij de eerste verkoop en dat een ‘rechtmatige verkrijger’ de vrijheid heeft om de licentie door te verkopen. De HvJ-EU benadrukte dat het principe van verval alleen van toepassing is op volledig betaalde eeuwigdurende licenties en dat een licentieovereenkomst met een beperkte duur zoals een huur- of abonnementsovereenkomst niet kan worden doorverkocht.

Het arrest van het HvJ-EU geeft wettige zekerheid in de hele Europese Economische Ruimte en herbevestigt de wettigheid van de Europese markt in gebruikt softwarelicenties. Bij Licentiemakelaar.nl zijn we er trots op dat we eerlijk en transparant met alle partijen omgaan en volledig binnen het Europese raamwerk dat in de EG-richtlijn is vastgelegd werken. Hierdoor kunnen onze klanten en leveranciers volledig vertrouwen hebben in de processen die wij gebruiken.

Als u meer informatie wilt over de wettigheid van gebruikt softwarelicenties, dan kunt u uw vraag sturen naar info@licentiemakelaar.nl of start een chat (onder kantooruren).

Vraag:
De overdrachtsbepalingen op mijn licentieovereenkomst verbieden overdracht of doorverkoop. Kan ik mijn licenties toch verkopen?

Antwoord:
Het volgende uittreksel van het arrest van het HvJ-EU luidt…

77. … Hieruit volgt dat, uit hoofde van die bepaling en behoudens het bestaan van contractuele voorwaarden die een verdere overdracht verbieden, de betreffende rechthebbende niet langer bezwaar kan maken tegen de doorverkoop van die kopie.

Dus zelfs als de licentieovereenkomst de doorverkoop/overdracht van licenties beperkt of verbiedt, kan een softwareverkoper niet langer bezwaar tegen die doorverkoop of overdracht maken. In feite schuift de EU Softwarerichtlijn alle verbiedende overdrachtsclausules die in een softwarelicentieovereenkomst kunnen worden aangetroffen terzijde.

Vraag:
Stuurt Microsoft een bevestiging van de overdracht?

Antwoord:
Microsoft verstrekt geen bevestigingen van licentieoverdracht. Aangezien de overdracht tussen de vorige eigenaar en de licentieverkrijger plaatsvindt, is dit niet noodzakelijk. De Licentiemakelaar verstrekt alle nodige documentatie om wettig eigendom van de licenties te bewijzen in het geval van een SAM (Software Asset Management) audit. We sturen bovendien een kopie van het getekende Perpetual Licence Transfer formulier naar Microsoft om hen van de wijziging van eigendom op de hoogte te stellen.

Vraag:
Kan ik licenties kopen als mijn bedrijf buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd is?

Antwoord:
Nee. Het arrest van het HvJ-EU is alleen van toepassing op licenties die binnen de Europese Economische Ruimte worden gekocht en verkocht. De Licentiemakelaar bemiddelt alleen voor licenties van binnen EU-rechtsgebieden en we voldoen aan alle andere regels en voorschriften met betrekking tot de software- en licentieovereenkomsten.

Vraag:
Kan Microsoft de overdracht afwijzen?

Antwoord:
Volgens het arrest van het HvJ-EU, kan een rechthebbende zoals Microsoft zich niet verzetten tegen de doorverkoop van hun ‘gebruikte’ licenties, als de licenties legitiem aanvankelijk in de Europese Economische Ruimte zijn gekocht. Daarom heeft Microsoft niet de wettelijke bevoegdheid om een overdracht/doorverkoop binnen de Europese Economische Ruimte af te wijzen.